Warsztat prezydentów i miejskich ekspertów

Warsztat prezydentów

Z powodu ponad 1,2 miliarda ludzi przekraczających granice każdego roku (liczba ta ma wzrosnąć do 2 miliardów w 2030), turystyka jest głównym źródłem wzrostu zatrudnienia i dochodów wielu krajów na świecie.

W świetle danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), daje to ogromne możliwości lokalnego rozwoju gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa. Dane te pokazują, że w turystyce jest 1 na 11 miejsc pracy na całym świecie, stanowi ona około 30% globalnego eksportu usług, a bezpośrednio i pośrednio stanowi do około 10% globalnego PKB.

Jednak, jeśli turystyka nie jest odpowiednio zarządzana, może mieć negatywny wpływ na miejsca światowego dziedzictwa i lokalne społeczności.

Warsztat prezydentów będzie poświęcony potrzebie wzmocnienia polityk i ram programowych, które promują szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron w planowanie, rozwój i zarządzanie ruchem odwiedzających w celu wspierania zrównoważonej turystyki jako ważnego narzędzia do zarządzania kulturowym i naturalnym dziedzictwem o wyjątkowej uniwersalnej wartości.

Warsztat miejskich ekspertów

Monitorowanie wpływu turystyki i poprawa zarządzania  usługami dla odwiedzających w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej dynamiki między odwiedzającymi i społecznościami gospodarzy jest celem Programu UNESCO na rzecz Światowego Dziedzictwa i Zrównoważonej Turystyki, który ma zapewnić pełniejsze zrozumienie wartości i wpływu wpisu miejsc światowego dziedzictwa na kierunki turystyczne i ich lokalne gospodarki.

Kluczem będzie zidentyfikowanie rozwiązań w zakresie zarządzania turystyką, które wspierają ochronę dziedzictwa, rozwój społeczno-ekonomiczny lokalnych społeczności i promują odpowiedzialne podróże.

Aby stawić czoła rosnącym negatywnym wpływom turystyki na wyjątkową wartość uniwersalną (OUV) oraz rosnące wyzwania związane z „zarządzaniem odwiedzającymi” i zmniejszaniem się satysfakcji z odwiedzania miejsc światowego dziedzictwa, UNESCO stworzyło „Narzędzie do Oceny Zarządzania Odwiedzającymi”, umożliwiające zarządcom miejsc światowego dziedzictwa szybką i sprawną ocenę zarządzania turystyką, zgodnie z pakietem wskaźników zrównoważonego rozwoju. Pomagając zarządcom miejsc w ustaleniu podstawowych standardów zarządzania turystyką, narzędzie będzie wspierać proaktywne działania na rzecz opracowania i wdrożenia strategii turystycznych i innych odpowiednich ram planowania i zarządzania, w celu ochrony wartości dziedzictwa, poprzez angażowanie szerokiego grona interesariuszy, zapewniając dodatkowe korzyści społecznościom lokalnym.

Warsztat miejskich ekspertów będzie prezentacją tego narzędzia i strategii zarządzania ruchem turystycznym w sposób wydajny, odpowiedzialny i zrównoważony, w oparciu o lokalny kontekst i potrzeby.