Od początku, Światowe Kongresy Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa przystosowują program do aktualnych
potrzeb i zapewniają społeczności
OWHC,
co 2 lata, możliwość spotkań poświęconych problematyce miejskiego dziedzictwa.

Kolejny Światowy Kongres OWHC odbędzie się w Krakowie, Polska, w dniach 2-5 czerwca 2019 r. Tematyka sesji plenarnych i warsztatów w czasie 15. Kongresu OWHC: Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście – wspólna odpowiedzialność.

 

 

Dlaczego turystyka i dziedzictwo?

 

Według Światowej Organizacji Turystycznej (unwto), w 2017 r., „[…] międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł aż o 7% i osiągnął rekordowy pułap 1 332 miliarda. Tendencja wzrostowa najpraw-dopodobniej utrzyma się i w 2030 r. liczba turystów osiągnie
1,8 miliarda”.

Turystyka jest w istocie jedną z głównych dziedzin działalności gospodarczej dla wielu miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa. Masowy napływ odwiedzających do miasta ma jednak czasami negatywny wpływ na zasoby dziedzictwa i społeczności lokalne narażone na codzienny kontakt z nasilonym ruchem turystycznym.

Złagodzenie tego problemu wymaga pojawienia się bardziej zrównoważonej formy turystyki, uwzględniającej gospodarcze, społeczne i środowiskowe potrzeby miejsc o dużym natężeniu ruchu turystycznego. Oznacza to, że owhc będzie premiować projekty i środki umożliwiające miastom światowego dziedzictwa przyjmowanie turystów z całego świata przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich dziedzictwa i dobrostanu lokalnych społeczności.

Dlaczego wspólna odpowiedzialność odwiedzających i społeczności lokalnych wymaga przedyskutowania?

 

Wspólna odpowiedzialność odzwierciedla się w realizacji następujących elementów:

Pierwszym z nich określono w zaleceniach dla miast dziedzictwa światowego podczas 14. Światowego Kongresu w 2017 r. Wskazano w nich, że społeczności lokalne mają prawo do angażowania się w identyfikację, zachowanie i zarządzanie obiektami unesco. Zachęca się je także do udziału w inicjatywach, projektach i decyzjach mających wpływ na dziedzictwo miasta.

Co za tym idzie, społeczności lokalne mają do odegrania pewną rolę związaną z obowiązkami pojawiającymi się w momencie wpisania obiektu na Listę unesco. Są one także partnerami w procesie tworzenia przez miasto narzędzi i przepisów mających zastosowanie do wpisanego na Listę obiektu.

Wspólna odpowiedzialność odwiedzających jest z drugiej strony powodowana internacjonalizacją ich praktyk, która może mieć wpływ na autentyczność odwiedzanych obiektów. Wśród praktyk tych można wymienić nawyki konsumenckie prowadzące do pojawienia się powtarzalnych elementów w krajobrazie turystycznym, np. sklepików z pamiątkami i punktów fast food. W ciągu ostatnich 10 lat, w ramach gospodarki współdzielenia, pojawiły się także nowe formy zakwaterowania (np. strona AirBnB). Rosnąca liczba turystów zintensyfikowała także problemy miast z transportem.

owhc proponuje wspólną odpowiedzialność jako rozwiązanie nowych problemów turystyki XXI wieku.

Wstępne informacje ogólne o sympozjum

 

Badanie OWHC przeprowadzone wśród uczestników Kongresu w Gyeongju ujawniło rosnącą potrzebę rozszerzenia formuły debaty i poświęcenie więcej czasu wybranemu tematowi.

W związku z powyższym, w ciągu trzech dni, na kwestię turystyki i dziedzictwa zostanie poświęcone aż 17 godzin. Sympozjum będzie składać się z:

  • 6 godzin sesji dedykowanych prezentacjom projektów i środków opracowanych przez miasta członkowskie owhc
  • 3 godziny wizyt studyjnych w obszarach dziedzictwa w Krakowie związanych z tematem kongresu;
  • 8 godzin warsztatów (po 4 godziny równolegle) dla wybranych urzędników miejskich i przedstawicieli władz miejskich odpowiedzialnych za dziedzictwo.

Cztery tematy szczegółowe, związane
z tematem ogólnym, będą dyskutowane w trakcie sesji sympozjum:

I. Przekaz o dziedzictwie

 

W zależności od kultury miasta, jego kontekstu i wyzwań, można opracować bardzo dużą liczbę narzędzi i metod komunikacji w celu uwrażliwienia odbiorców na turystykę i dziedzictwo. Słowo „komunikacja” używane jest tutaj w jego najszerszym znaczeniu i może, na przykład, odnosić się do konkretnego oznakowania dla odwiedzających, jak również praktycznego przewodnika dla mieszkańców.

II. Over tourism

 

Wraz z rosnącą liczbą turystów na świecie, niektóre miasta stają obecnie wobec problemu „nadmiernej turystyki” ze względu na ich dużą popularność. Istnieją jednak strategie zapewniające lepszą „dystrybucję” odwiedzających, na terytorium i w czasie, a tym samym przewidywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom tego nowego zjawiska.

III. Zrównoważona turystyka a zarządzanie miejskim krajobrazem historycznym

 

Zalecenia dotyczące historycznego krajobrazu miejskiego (hul) są określone jako zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem i rozwoju miast. W mieście turystycznym, hul może również dostarczyć wskazówek, które pomogą stworzyć skuteczną strategię promowania zrównoważonej turystyki.

IV. Lokalne społeczności i turystyka

 

Zalecenia przyjęte w czasie XIV Światowego Kongresu owhc w Gyeongju przypominają nam, że społeczności lokalne mają prawo do angażowania się w ochronę i zarządzanie dziedzictwem i, że należy z nimi konsultować wszelkie decyzje, które mogą mieć na nie wpływ. Ponieważ dziedzictwo i turystyka są ze sobą ściśle powiązane, należy zastanowić się, w jaki sposób zachęcić lokalne społeczności do udziału w opracowywaniu strategii turystycznych miasta.

Ponadto, podobnie jak w przeszłości, zorganizowane będą warsztaty dla dziennikarzy, Forum Młodych Profesjonalistów oraz tematyczne wizyty studyjne.