POLITYKA PRYWATNOŚCI
– REJESTRACJA NA 15. Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (dalej: „Administrator”).

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji – Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

III. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
rejestracja udziału w 15. Światowym Kongresie Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), który odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2019 roku w Krakowie (dalej „Kongres”), założenie indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowanie Kongresu i jego przeprowadzenie oraz sprawna komunikacja i przekaz informacji dotyczących udziału w Kongresie,

IV. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

V. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Kongresu, a po jego zakończeniu – do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Kongresu, w tym firmie obsługującej rejestrację uczestników Kongresu,

VII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

IX. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie.

XII. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych może Pani/Pan utracić możliwość wzięcia udziału w Kongresie.

XIII. Informujemy, że przebieg Kongresu będzie utrwalany w formie fotografii i zapisów video i może być rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych Miasta Krakowa.