WJAZD DO POLSKI I POBYT W POLSCE CUDZOZIEMCÓW

 

CHCĘ PRZYJECHAĆ DO POLSKI, JAKIE DOKUMENTY SĄ MI POTRZEBNE?

 

 • Jestem obywatelem kraju należącego do Strefy Schengen 1:
  ważny dokument podróży (paszport) lub ważny dowód osobisty.

 

 • Jestem obywatelem kraju Unii Europejskiej, spoza Strefy Schengen 2;
  ważny dokument podróży (paszport) lub ważny dowód osobisty.

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza strefy Schengen, z możliwością wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego 3:
  ważny dokument podróży (paszport).

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen, z możliwością wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego 4:
  ważny paszport biometryczny. 5

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen, bez możliwości wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego:
  ważny dokument podróży (paszport) z ważną wizą krajową (D) lub wizą Schengen(C).

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen i posiadam dokument pobytowy wydany przez kraj Strefy Schengen.
  ważny dokument podróży (paszport) i ważny dokument pobytowy wydany przez kraj Strefy Schengen.

 

UWAGA!
Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie zdrowotne ważne przez okres planowanego pobytu!

 

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ WIZĘ?

 

 • Chcę uzyskać wizę krajową polską (D): należy wystąpić do właściwego według miejsca zamieszkania 6 konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Chcę uzyskać wizę krajową (D) innego kraju należącego do Strefy Schengen: należy wystąpić do właściwego konsula kraju członkowskiego. 7

 

 • Chcę uzyskać wizę Schengen (C): należy wystąpić do właściwego konsula kraju należącego do Strefy Schengen.

 

JAK DŁUGO MOGĘ ZOSTAĆ W POLSCE?

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza strefy Schengen:
  90 dni od momentu wjazdu do Strefy Schengen.

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza strefy Schengen, z możliwością wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego: 90 dni od momentu wjazdu do Strefy Schengen.

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen i posiadam wizę krajową polską (D): termin pobytu określany jest indywidualnie dla każdej wizy krajowej → zwróć uwagę na okres ważności wizy i dozwoloną liczbę dni do wykorzystania na pobyt w Polsce.

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen i posiadam wizę krajową kraju należącego do Strefy Schengen (D): 90 dni od momentu wjazdu do Strefy Schengen, chyba że okres ważności wizy lub liczba dni do wykorzystania na pobyt jest krótsza → zwróć uwagę na okres ważności wizy i dozwoloną liczbę dni do wykorzystania.

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen i posiadam wizę Schengen (C):
  90 dni od momentu wjazdu do Strefy Schengen.

 

 • Jestem obywatelem kraju spoza Strefy Schengen i posiadam dokument pobytowy wydany przez kraj Strefy Schengen: cudzoziemiec uprawniony jest do przemieszczania się po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

 

 • Jestem obywatelem Unii Europejskiej 8; Obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy. Jeżeli pobyt na terytorium RP trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE zobowiązani są zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

 

 1.  Kraje Strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).
 2. Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.
 3. https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/
 4. https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/
 5. znak biometrii znajdujący się na okładce paszportu.
 6. http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki
 7. Skontaktuj się z najbliższym konsulatem wybranego kraju Strefy Schengen.
 8. Za obywatela UE należy rozumieć cudzoziemca, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii.